Lijiang, Yunnan, China

The Three Terraced Pavilion, Shaxi, Yunnan Province, China

The Three Terraced Pavilion, Shaxi, Yunnan Province, China

Shaxi, Yunnan Province, China

The Three Terraced Pavilion, Shaxi, Yunnan Province, China

Shaxi, Yunnan Province, China

Shaxi, Yunnan Province, China

Yujin Qiao Bridge, Shaxi, Yunnan Province, China

Yujin Qiao Bridge, Shaxi, Yunnan Province, China

Xingjiao Si Bai Buddhist Temple, Shaxi, Yunnan Province, China

Xingjiao Si Bai Buddhist Temple, Shaxi, Yunnan Province, China

Xingjiao Si Bai Buddhist Temple, Shaxi, Yunnan Province, China

Xingjiao Si Bai Buddhist Temple, Shaxi, Yunnan Province, China

Xingjiao Si Bai Buddhist Temple, Shaxi, Yunnan Province, China

Xingjiao Si Bai Buddhist Temple, Shaxi, Yunnan Province, China

Portrait of girl, Shaxi, Yunnan Province, China

Portrait of girl, Shaxi, Yunnan Province, China

Landscape near Shibaoshan, Shaxi, Yunnan Province, China

Landscape near Shibaoshan, Shaxi, Yunnan Province, China

The Three Terraced Pavilion, Shaxi, Yunnan Province, China

The Three Terraced Pavilion, Shaxi, Yunnan Province, China

Twilight in Shaxi village, Yunnan Province, China

Twilight in Shaxi village, Yunnan Province, China

Traditional Chinese red lanterns, Shaxi, Yunnan Province, China

Traditional Chinese red lanterns, Shaxi, Yunnan Province, China

Lijiang, Yunnan Province, China

Lijiang, Yunnan Province, China

Black Dragon Pool Park, Lijiang, Yunnan Province, China

Black Dragon Pool Park, Lijiang, Yunnan Province, China

Lijiang at twilight, Yunnan Province, China

Lijiang at twilight, Yunnan Province, China

Lijiang at twilight, Yunnan Province, China

Lijiang at twilight, Yunnan Province, China

Yulong Xueshan (Jade Dragon) Mountain, Lijiang, Yunnan Province, China

Yulong Xueshan (Jade Dragon) Mountain, Lijiang, Yunnan Province, China

Moon Embracing Pavilion and bridge, Black Dragon Pool Park with Yulong Xueshan (Jade Dragon) Mountain, Lijiang, Yunnan Province, China

Moon Embracing Pavilion and bridge, Black Dragon Pool Park with Yulong Xueshan (Jade Dragon) Mountain, Lijiang, Yunnan Province, China

Moon Embracing Pavilion and bridge, Black Dragon Pool Park with Yulong Xueshan (Jade Dragon) Mountain, Lijiang, Yunnan Province, China

Moon Embracing Pavilion and bridge, Black Dragon Pool Park with Yulong Xueshan (Jade Dragon) Mountain, Lijiang, Yunnan Province, China

Moon Embracing Pavilion and bridge, Black Dragon Pool Park with Yulong Xueshan (Jade Dragon) Mountain, Lijiang, Yunnan Province, China

Moon Embracing Pavilion and bridge, Black Dragon Pool Park, Lijiang, Yunnan Province, China

Moon Embracing Pavilion and bridge, Black Dragon Pool Park with Yulong Xueshan (Jade Dragon) Mountain, Lijiang, Yunnan Province, China

Moon Embracing Pavilion and bridge, Black Dragon Pool Park, Lijiang, Yunnan Province, China

Zhongyi Market, Lijiang, Yunnan Province, China

Zhongyi Market, Lijiang, Yunnan Province, China

Eggs on display, Zhongyi Market, Lijiang, Yunnan Province, China

Eggs on display, Zhongyi Market, Lijiang, Yunnan Province, China

Eggs on display, Zhongyi Market, Lijiang, Yunnan Province, China

Zhongyi Market, Lijiang, Yunnan Province, China

Zhongyi Market, Lijiang, Yunnan Province, China

Zhongyi Market, Lijiang, Yunnan Province, China

Street Scene, Lijiang, Yunnan Province, China

Street Scene, Lijiang, Yunnan Province, China

Woman using traditional weaving machine, Lijiang, Yunnan Province, China

Woman using traditional weaving machine, Lijiang, Yunnan Province, China

Naxi women in traditiona dress dancing, Lijiang, Yunnan Province, China

Naxi women in traditiona dress dancing, Lijiang, Yunnan Province, China

Naxi women in traditiona dress dancing, Lijiang, Yunnan Province, China

Naxi women in traditiona dress dancing, Lijiang, Yunnan Province, China

Portrait of man in traditional clothing, Lijiang, Yunnan Province, China

Portrait of man in traditional clothing, Lijiang, Yunnan Province, China

Old Town of Lijiang, Yunnan Province, China

Old Town of Lijiang, Yunnan Province, China

Old Town of Lijiang, Yunnan Province, China

Old Town of Lijiang, Yunnan Province, China

Old Town of Lijiang, Yunnan Province, China

Old Town of Lijiang, Yunnan Province, China

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s